Fagforeningsguiden

Hovedorganisasjoner

I Norge finnes det fire hovedorganisasjoner for arbeidstakere: LO, Unio, Akademikerne og YS. Disse blir også kalt hovedsammenslutninger. De fleste fagforbund og foreninger er tilknyttet av en av disse hovedsammenslutningene, men noen er også uavhengig.

LO

970 000 medlemmer
fordelt på 25 forbund

Unio

389 000 medlemmer
fordelt på 14 forbund

YS

229 000 medlemmer
fordelt på 12 forbund

Medlemsfordeler

Å være medlem i en fagforening gir deg en rekke fordeler og rabatter. Blant annet finnes det flere kredittkort med gunstige betingelser, som du ofte finner du høyt på listen i Finansduden sin oversikt over beste kredittkort. Du får full oversikt over dine medlemsfordeler i Fordel-appen.

Last ned Fordel-appen

Fagforeninger og fagforbund

Det finnes over 60 fagforeninger og fagforbund i Norge, i tillegg til lokale foreninger og klubber. De fleste har også et tilbud for studenter og pensjonister. Du betaler en kontingen for å være medlem, som vil kunne variere etter type medlemskap og arbeidsituasjon.

Kontingent vist i oversikten er ordinær kontigent per utgangen av 2022.

Scroll
Medlemmer Kontingent Hvem kan bli medlem?
Fagforbundet
– En del av LO
400 000 1,45 % av lønn Ansatte i nærmere 180 forskjellige fag og yrkesgrupper.
Utdanningsforbundet
– En del av Unio
185 000 1,25 % av lønn Pedagogisk personale med godkjent utdanning, som er tilsatt i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, folkehøgskole, høgskole eller universitet.
Fellesforbundet
– En del av LO
160 000 1,5 % av lønn Et bredt spekter av yrkesgrupper i privat sektor.
Norsk Sykepleierforbund
– En del av Unio
120 000 1,45 % av lønn Sykepleiere og jordmødre.
NITO
– Uavhengig
97 000 5088 kr /år Alle som har faglig kompetanse innenfor ingeniør- og teknologifag på nivå med bachelor-, mastergrad eller høyere.
Tekna
– En del av Akademikerne
95 000 4860 kr /år Mastergrad (evt. hovedfag/sivilingeniør) med minimum 120 studiepoeng innen teknologi, naturvitenskap eller realfag.
Delta
– En del av YS
90 000 1,2 % av lønn Alle ansatte i offentlige og private virksomheter, samt studenter, elever og lærlinger.
Handel og Kontor
– En del av LO
78 000 1,4 % av lønn Ansatte innen en rekke fag- og yrkesområder i privat sektor, som dagligvare- og detaljhandel og kontoransatte.
Arkitektenes Fagforbund
– En del av Akademikerne
67 000 4700 kr /år Mastergrad eller tilsvarende i arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur, planlegging, design og kunsthistorie.
Industri Energi
– En del av LO
56 000 1,3 % av lønn Ansatte innen olje-, gass- og landindustri.
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
– En del av LO
50 000 1,1 % av lønn Alle som jobber eller er lærling i en virksomhet som NTL organiserer eller som studerer ved et lærested i Norge.
Parat
– En del av YS
41 000 1,2 % av lønn Alle arbeidstakere, også om du er frilanser, selvstendig næringsdrivende og oppdragstaker.
EL og IT Forbundet
– En del av LO
40 000 1,2 % av lønn Ansatte i telekommunikasjonsbransjen, energiforsyningen, elektrobransjen og IT-bransjen.
Den Norske Legeforening
– En del av Akademikerne
38 000 9720 kr /år Norske statsborgere som har medisinsk embetseksamen og medisinstudenter som bor, arbeider eller studerer medisin i Norge.
Fellesorganisasjonen
– En del av LO
33 000 1,55 % av lønn Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.
Norsk Arbeidsmandsforbund
– En del av LO
33 000 1,6 % av lønn Ansatte innen en rekke fag og industrier.
Finansforbundet
– En del av YS
33 000 1,1 % av lønn Ansatte innen finans- eller teknologi-bransjen.
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)
– En del av LO
30 000 1,4 % av lønn Ansatte i mat- og drikkeindustrien.
Econa
– En del av Akademikerne
27 000 4380 kr /år Siviløkonom, mastergrad tilknyttet en handelshøyskole eller mastergrad innen økonomisk-administrative fag.
Forskerforbundet
– En del av Unio
24 000 6156 kr /år Ansatte i vitenskapelig, teknisk-administrativ eller annen faglig stilling som normalt krever høyere utdanning.
Negotia
– En del av YS
21 500 5808 kr /år Alle ansatte i private virksomheter.
Juristforbundet
– En del av Akademikerne
21 000 5112 kr /år Graden cand. jur., mastergrad i rettsvitenskap fra norsk universitet og høgskole eller tilsvarende utdanning fra utenlandsk studiested.
Forbundet for Ledelse og Teknikk
– En del av LO
21 000 9000 kr /år Ledere og tekniske funksjonærer i privat sektor, selvstendig næringsdrivende og ansatte i Statens vegvesen og Forsvaret.
Politiets Fellesforbund
– En del av Unio
17 500 0,9 % av lønn Ansatte i politietaten, samt studentene ved Politihøgskolen.
Lederne
– Uavhengig
16 500 5940 kr /år Alle som har ledende, selvstendig eller rådgivende stillinger med økonomi-, prosjekt- eller fagansvar.
Samfunnsviterne
– En del av Akademikerne
15 500 5304 kr /år Master eller hovedfag innenfor fagområder som administrasjon, organisasjon, ledelse, statsvitenskap, medier, informasjon, pedagogikk, psykologi, språk, sosiolog m.v.
Norsk Jernbaneforbund
– En del av LO
14 700 0,85 % av lønn Alle yrkesgrupper innen jernbaneområdet, med unntak av lokomotivførerne.
Yrkestrafikkforbundet
– En del av YS
12 000 1,5 % av lønn Yrkesaktive, lærlinger og skoleelever i transportbransjen.
Befalets Fellesorganisasjon
– En del av YS
10 500 0,95 % av lønn Ansatt, elev, kadett eller lærling i Forsvaret eller tjenestegjør i Heimevernet.
Norsk Sjømannsforbund
– En del av LO
10 500 1,4% av lønn Alle som har jobb på sjøen - enten det er ekstravakter, heltids- eller deltidsarbeid.
Norsk Psykologforening
– En del av Akademikerne
10 200 7665 kr /år Autoriserte psykologer i Norge.
Norsk Fysioterapeutforbund
– En del av Unio
10 000 6962 kr /år Fysioterapeuter
Creo
– En del av LO
10 000 1,7 % av lønn Alle som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker.
SAFE
– En del av YS
10 000 5520 kr /år Ansatte, fast eller midlertidig i selskap, som har sitt daglige virke i olje- og energisektoren, enten i arbeid eller som lærlinger.
Advokatforeningen
– Uavhengig
10 000 6320 kr /år Alle som har en aktiv advokatbevilling (stiller sikkerhet) eller er autorisert som advokatfullmektig og oppfyller Advokatforeningens krav.
Kabinansattes Forbund
– En del av LO
8 500 Ukjent Kabinansatte
Norsk Lektorlag
– En del av Akademikerne
8 000 5880 kr /år For lektorer som har mastergrad, hovedfag eller embedseksamen.
Norsk Journalistlag
– Uavhengig
8 000 1,6 % av lønn Alle som utfører redaksjonelt arbeid.
Skolenes Landsforbund
– En del av LO
7 600 1,35 % av lønn Lærere, barnehagelærere, skoleledere og annet fagpersonell innen utdannings- og oppvekstsektoren.
Naturviterne
– En del av Akademikerne
7 000 5376 kr /år Alle med master eller annen høyere utdanning i naturvitenskapelige fag.
Norsk Sjøoffisersforbund
– En del av LO
7 000 6480 kr /år Ansatte i maritim sektor som har eller har hatt et maritimt sertifikat.
Den Norske Tannlegeforening
– En del av Akademikerne
6 600 8950 kr /år Alle som har norsk autorisasjon eller lisens som tannlege.
Det Norske Maskinistforbund
– En del av Unio
6 000 5760 kr /år Ansatte innen maritime og tekniske yrker, sjø- og landansatte i offentlig- og privat sektor.
Norges offisers- og spesialistforbund
– En del av LO
6 000 1,1 % av lønn Tjenestegjørende i Forsvaret.
Akademikerforbundet
– En del av Unio
5 400 4800 kr /år Personer med minimum tre års universitets- eller høyskoleutdanning.
Norsk Ergoterapeutforbund
– En del av Unio
4 500 1,6 % av lønn Ergoterapeuter
Skolelederforbundet
– En del av YS
4 200 1,3 % av lønn Ledere innen oppvekst- og opplæringssektoren .
Den Norske Veterinærforening
– En del av Akademikerne
3 500 8520 kr /år Norske veterinærer og veterinærer med virke i Norge
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
– En del av LO
3 500 1,4 % av lønn Ansatte i kriminalomsorgen.
Norsk Radiografforbund
– En del av Unio
3 300 1,45 % av lønn Arbeidstakere som innehar norsk autorisasjon som radiograf eller tilhøre andre autoriserte faggrupper med høgskole-/universitetsutdannelse innenfor radiografi/stråleterapi eller nukleærmedisin.
Samfunnsøkonomene
– En del av Akademikerne
3 000 4176 kr /år Mastergrad eller høyere eksamen fra Norge eller utlandet. Graden bør inneholde et rimelig antall emner i samfunnsøkonomi eller samfunnsøkonomisk relaterte områder.
Kriminalomsorgens Yrkesforbund
– En del av YS
2 000 1,28 % av lønn Ansatte i kriminalomsorgen.
Norsk Flygerforbund
– En del av LO
1 900 6360 kr /år Innehaver av gyldig trafikkflygersertifikat med rettighet til å gjøre tjeneste i norsk luftfart, eller jobber som task specialist i norsk luftfart
STAFO
– En del av YS
1 750 2959 kr /år Paraplyorganisasjon for 20 selvstendige medlemsorganisasjoner med individuelle medlemskrav.
Bibliotekarforbundet
– En del av Unio
1 700 1,45 % av lønn Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra OsloMet, bachelor i dokumentasjonsvitenskap fra UiT eller bachelor i skolebibliotekkunnskap fra Universitetet i Agder.
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
– En del av Akademikerne
1 600 Ukjent Offiser, kadett eller langstidsutdannet sivil i Forsvarssektoren.
Norsk Tollerforbund
– En del av YS
1 600 0,8% av lønn Ansatte i Tolletaten.
Norsk Lokomotivmannsforbund
– En del av LO
1 500 Ukjent Lokomotivførere
Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon
– En del av LO
1 500 7500 kr /år Idrettsutøvere
Skatteetatens Landsforbund
– En del av YS
1 500 1,1 % av lønn Ansatte i skatteetaten.
Norsk Tannpleierforening
– En del av Unio
1 000 1,45 % av lønn Tannpleiere
Arbeiderbevegelsens Presseforbund
– En del av LO
700 1920 kr /år Journalister og redaktører.
Skatterevisorenes Forening
– En del av Unio
540 4200 kr /år Minimum bachelor i revisjon, er skatterevisor (bestått Skatteetatskolens revisorlinje), registrert revisor eller statsautorisert revisor.
Det Norske Diakonforbund
– En del av Unio
470 1,5 % av lønn Vigslede diakoner og personer som har utdanning som kvalifiserer for diakontjeneste i Den norske kirke.
Forfatterforbundet
– En del av LO
430 2124 kr /år Skjønnlitterære forfattere,
Norske Dramatikeres Forbund
– En del av LO
390 2000 kr /år Dramatikere og manusforfattere.
Regiforbundet
– Uavhengig
200
Presteforeningen
– En del av Unio
0 1,3 % av lønn Ordinert prest i Den norske kirke, teolog, teologistudent eller prest i annet kirkesamfunn med mastergrad i teologi eller tilsvarende.
Norsk Manuellterapeutforening
– En del av LO
0 6700 kr /år Manuellterapeuter, fysioterapeuter, fysioterapistudenter og annet autorisert helsepersonell innen muskel- og skjelettområdet.