Fagforeningsguiden

Hovedorganisasjoner

I Norge finnes det fire hovedorganisasjoner for arbeidstakere: LO, Unio, Akademikerne og YS. Disse blir også kalt hovedsammenslutninger. De fleste fagforbund og foreninger er tilknyttet av en av disse hovedsammenslutningene, men noen er også uavhengig.

LO

970 000 medlemmer
fordelt på 25 forbund

Unio

389 000 medlemmer
fordelt på 14 forbund

YS

229 000 medlemmer
fordelt på 12 forbund

Fagforeninger og fagforbund

Det finnes over 60 fagforeninger og fagforbund i Norge, i tillegg til lokale foreninger og klubber. De fleste har også et tilbud for studenter og pensjonister. Du betaler en kontingen for å være medlem, som vil kunne variere etter type medlemskap og arbeidsituasjon.

Scroll
Medlemmer Kontingent Hvem kan bli medlem?
Fagforbundet
En del av LO
400 000 1,45 % av lønn Ansatte i nærmere 180 forskjellige fag og yrkesgrupper.
Utdanningsforbundet
En del av Unio
185 000 1,25 % av lønn Pedagogisk personale med godkjent utdanning, som er tilsatt i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, folkehøgskole, høgskole eller universitet.
Fellesforbundet
En del av LO
160 000 1,5 % av lønn Et bredt spekter av yrkesgrupper i privat sektor.
Norsk Sykepleierforbund
En del av Unio
120 000 1,45 % av lønn Sykepleiere og jordmødre.
NITO
Uavhengig
97 000 5088 kr /år Alle som har faglig kompetanse innenfor ingeniør- og teknologifag på nivå med bachelor-, mastergrad eller høyere.
Tekna
En del av Akademikerne
95 000 4860 kr /år Mastergrad (evt. hovedfag/sivilingeniør) med minimum 120 studiepoeng innen teknologi, naturvitenskap eller realfag.
Delta
En del av YS
90 000 1,45 % av lønn Alle ansatte i offentlige og private virksomheter, samt studenter, elever og lærlinger.
Handel og Kontor
En del av LO
78 000 1,4 % av lønn Ansatte innen en rekke fag- og yrkesområder i privat sektor, som dagligvare- og detaljhandel og kontoransatte.
Arkitektenes Fagforbund
En del av Akademikerne
67 000 4700 kr /år Mastergrad eller tilsvarende i arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur, planlegging, design og kunsthistorie.
Industri Energi
En del av LO
56 000 1,3 % av lønn Ansatte innen olje-, gass- og landindustri.
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
En del av LO
50 000 1,1 % av lønn Alle som jobber eller er lærling i en virksomhet som NTL organiserer eller som studerer ved et lærested i Norge.
Parat
En del av YS
41 000 1,2 % av lønn Alle arbeidstakere, også om du er frilanser, selvstendig næringsdrivende og oppdragstaker.
EL og IT Forbundet
En del av LO
40 000 1,2 % av lønn Ansatte i telekommunikasjonsbransjen, energiforsyningen, elektrobransjen og IT-bransjen.
Den Norske Legeforening
En del av Akademikerne
38 000 9720 kr /år Norske statsborgere som har medisinsk embetseksamen og medisinstudenter som bor, arbeider eller studerer medisin i Norge.
Fellesorganisasjonen
En del av LO
33 000 1,55 % av lønn Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.
Norsk Arbeidsmandsforbund
En del av LO
33 000 1,6 % av lønn Ansatte innen en rekke fag og industrier.
Finansforbundet
En del av YS
33 000 1,1 % av lønn Ansatte innen finans- eller teknologi-bransjen.
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)
En del av LO
30 000 1,4 % av lønn Ansatte i mat- og drikkeindustrien.
Econa
En del av Akademikerne
27 000 4380 kr /år Siviløkonom, mastergrad tilknyttet en handelshøyskole eller mastergrad innen økonomisk-administrative fag.
Forskerforbundet
En del av Unio
24 000 6156 kr /år Ansatte i vitenskapelig, teknisk-administrativ eller annen faglig stilling som normalt krever høyere utdanning.
Negotia
En del av YS
21 500 5808 kr /år Alle ansatte i private virksomheter.
Juristforbundet
En del av Akademikerne
21 000 5112 kr /år Graden cand. jur., mastergrad i rettsvitenskap fra norsk universitet og høgskole eller tilsvarende utdanning fra utenlandsk studiested.
Forbundet for Ledelse og Teknikk
En del av LO
21 000 9000 kr /år Ledere og tekniske funksjonærer i privat sektor, selvstendig næringsdrivende og ansatte i Statens vegvesen og Forsvaret.
Politiets Fellesforbund
En del av Unio
17 500 0,9 % av lønn Ansatte i politietaten, samt studentene ved Politihøgskolen.
Lederne
Uavhengig
16 500 5940 kr /år Alle som har ledende, selvstendig eller rådgivende stillinger med økonomi-, prosjekt- eller fagansvar.
Samfunnsviterne
En del av Akademikerne
15 500 5304 kr /år Master eller hovedfag innenfor fagområder som administrasjon, organisasjon, ledelse, statsvitenskap, medier, informasjon, pedagogikk, psykologi, språk, sosiolog m.v.
Norsk Jernbaneforbund
En del av LO
14 700 0,85 % av lønn Alle yrkesgrupper innen jernbaneområdet, med unntak av lokomotivførerne.
Yrkestrafikkforbundet
En del av YS
12 000 1,5 % av lønn Yrkesaktive, lærlinger og skoleelever i transportbransjen.
Befalets Fellesorganisasjon
En del av YS
10 500 0,95 % av lønn Ansatt, elev, kadett eller lærling i Forsvaret eller tjenestegjør i Heimevernet.
Norsk Sjømannsforbund
En del av LO
10 500 1,4% av lønn Alle som har jobb på sjøen - enten det er ekstravakter, heltids- eller deltidsarbeid.
Norsk Psykologforening
En del av Akademikerne
10 200 7665 kr /år Autoriserte psykologer i Norge.
Norsk Fysioterapeutforbund
En del av Unio
10 000 6962 kr /år Fysioterapeuter
Creo
En del av LO
10 000 1,7 % av lønn Alle som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker.
SAFE
En del av YS
10 000 5520 kr /år Ansatte, fast eller midlertidig i selskap, som har sitt daglige virke i olje- og energisektoren, enten i arbeid eller som lærlinger.
Advokatforeningen
Uavhengig
10 000 6320 kr /år Alle som har en aktiv advokatbevilling (stiller sikkerhet) eller er autorisert som advokatfullmektig og oppfyller Advokatforeningens krav.
Kabinansattes Forbund
En del av LO
8 500 Ukjent Kabinansatte
Norsk Lektorlag
En del av Akademikerne
8 000 5880 kr /år For lektorer som har mastergrad, hovedfag eller embedseksamen.
Norsk Journalistlag
Uavhengig
8 000 1,6 % av lønn Alle som utfører redaksjonelt arbeid.
Skolenes Landsforbund
En del av LO
7 600 1,35 % av lønn Lærere, barnehagelærere, skoleledere og annet fagpersonell innen utdannings- og oppvekstsektoren.
Naturviterne
En del av Akademikerne
7 000 5376 kr /år Alle med master eller annen høyere utdanning i naturvitenskapelige fag.
Norsk Sjøoffisersforbund
En del av LO
7 000 6480 kr /år Ansatte i maritim sektor som har eller har hatt et maritimt sertifikat.
Den Norske Tannlegeforening
En del av Akademikerne
6 600 8950 kr /år Alle som har norsk autorisasjon eller lisens som tannlege.
Det Norske Maskinistforbund
En del av Unio
6 000 5760 kr /år Ansatte innen maritime og tekniske yrker, sjø- og landansatte i offentlig- og privat sektor.
Norges offisers- og spesialistforbund
En del av LO
6 000 1,1 % av lønn Tjenestegjørende i Forsvaret.
Akademikerforbundet
En del av Unio
5 400 4800 kr /år Personer med minimum tre års universitets- eller høyskoleutdanning.
Norsk Ergoterapeutforbund
En del av Unio
4 500 1,6 % av lønn Ergoterapeuter
Skolelederforbundet
En del av YS
4 200 1,3 % av lønn Ledere innen oppvekst- og opplæringssektoren .
Den Norske Veterinærforening
En del av Akademikerne
3 500 8520 kr /år Norske veterinærer og veterinærer med virke i Norge
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
En del av LO
3 500 1,4 % av lønn Ansatte i kriminalomsorgen.
Norsk Radiografforbund
En del av Unio
3 300 1,45 % av lønn Arbeidstakere som innehar norsk autorisasjon som radiograf eller tilhøre andre autoriserte faggrupper med høgskole-/universitetsutdannelse innenfor radiografi/stråleterapi eller nukleærmedisin.
Samfunnsøkonomene
En del av Akademikerne
3 000 4176 kr /år Mastergrad eller høyere eksamen fra Norge eller utlandet. Graden bør inneholde et rimelig antall emner i samfunnsøkonomi eller samfunnsøkonomisk relaterte områder.
Kriminalomsorgens Yrkesforbund
En del av YS
2 000 1,28 % av lønn Ansatte i kriminalomsorgen.
Norsk Flygerforbund
En del av LO
1 900 6360 kr /år Innehaver av gyldig trafikkflygersertifikat med rettighet til å gjøre tjeneste i norsk luftfart, eller jobber som task specialist i norsk luftfart
STAFO
En del av YS
1 750 2959 kr /år Paraplyorganisasjon for 20 selvstendige medlemsorganisasjoner med individuelle medlemskrav.
Bibliotekarforbundet
En del av Unio
1 700 1,45 % av lønn Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra OsloMet, bachelor i dokumentasjonsvitenskap fra UiT eller bachelor i skolebibliotekkunnskap fra Universitetet i Agder.
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
En del av Akademikerne
1 600 Ukjent Offiser, kadett eller langstidsutdannet sivil i Forsvarssektoren.
Norsk Tollerforbund
En del av YS
1 600 0,8% av lønn Ansatte i Tolletaten.
Norsk Lokomotivmannsforbund
En del av LO
1 500 Ukjent Lokomotivførere
Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon
En del av LO
1 500 7500 kr /år Idrettsutøvere
Skatteetatens Landsforbund
En del av YS
1 500 1,1 % av lønn Ansatte i skatteetaten.
Norsk Tannpleierforening
En del av Unio
1 000 1,45 % av lønn Tannpleiere
Arbeiderbevegelsens Presseforbund
En del av LO
700 1920 kr /år Journalister og redaktører.
Skatterevisorenes Forening
En del av Unio
540 4200 kr /år Minimum bachelor i revisjon, er skatterevisor (bestått Skatteetatskolens revisorlinje), registrert revisor eller statsautorisert revisor.
Det Norske Diakonforbund
En del av Unio
470 1,5 % av lønn Vigslede diakoner og personer som har utdanning som kvalifiserer for diakontjeneste i Den norske kirke.
Forfatterforbundet
En del av LO
430 2124 kr /år Skjønnlitterære forfattere,
Norske Dramatikeres Forbund
En del av LO
390 2000 kr /år Dramatikere og manusforfattere.
Presteforeningen
En del av Unio
0 1,3 % av lønn Ordinert prest i Den norske kirke, teolog, teologistudent eller prest i annet kirkesamfunn med mastergrad i teologi eller tilsvarende.
Norsk Manuellterapeutforening
En del av LO
0 6700 kr /år Manuellterapeuter, fysioterapeuter, fysioterapistudenter og annet autorisert helsepersonell innen muskel- og skjelettområdet.